Algemene voorwaarden


Artikel 1: Toepasselijkheid voorwaarden

1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Ids Internet.

1.2 Door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing

a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de levering of vervaardiging van goederen of dan wel het verrichten van diensten;

b. Leverancier: Ids Internet, gevestigd te Leeuwarden, die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht.

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en alle offertes of aanbiedingen van Ids Internet.

2.2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever, dan wel derden zijn nimmer van toepassing op aanbiedingen, offertes van en overeenkomsten met Ids Internet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat de algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden van toepassing zullen zijn. De van een aanbod, offerte, advies, prijsopgave, begroting, voorcalculatie deel uitmakende technische specificaties en tekeningen hebben het karakter van een aanduiding bij benadering.

2.3. Voor zover zou blijken dat een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden of onderdelen daarvan nietig zouden zijn laat dat de rechtsgeldigheid van de overige artikelen of onderdelen van artikelen onverlet.

Artikel 3: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Aanbiedingen, offertes, adviezen, prijsopgaven en daarop gerichte mededelingen van Ids Internet zijn vrijblijvend, tenzij Ids Internet schriftelijk heeft vermeld dat deze handelingen niet vrijblijvend zijn.

3.2. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht de Ids Internet niet tot het sluiten van een overeenkomt met de opdrachtgever.

3.3. Overeenkomsten met Ids Internet komen slechts tot stand door mondelinge toezegging of ondertekening door de opdrachtgever van een door Ids Internet opgestelde overeenkomst of door schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een schriftelijk aanbod van Ids Internet, dan wel door schriftelijke vastlegging door leverancier van de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

3.4. Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullingen op de overeenkomst kunnen zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden, tenzij Ids Internet uitdrukkelijk anderszins aangeeft.

3.5. Ids Internet heeft het recht door de opdrachtgever aangeleverde items, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, tekeningen, databestanden en andere gegevens te weigeren op te nemen in de te leveren zaken of te gebruiken bij de te verlenen diensten, wanneer deze items in strijd zijn met algemeen aanvaarde normen en waarden, wanneer deze discriminerend zijn ten aanzien van religie, ras, uiterlijk, geslacht, cultuur of wanneer daarmee in strijd wordt gehandeld met wetgeving of wanneer daarmee oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van internet.

Artikel 4: Annulering

De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat de Ids Internet met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor de Ids Internet ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden onder andere begrepen de door de Ids Internet geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die de Ids Internet reeds (ter voorbereiding) heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 5: Prijs

5.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief transport-, verzekerings- en implementatiekosten en kosten van in te schakelen derden.

5.2. De prijs die Ids Internet voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. De prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de prijsopgave geldende kostprijsbepalende factoren.

Artikel 6:

Prijswijzigingen 6.1. Ids Internet is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met Ids Internet en ander vergelijkbaar zijn.

6.2. Extra bewerkelijke teksten, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, foto’s, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever die Ids Internet tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

6.3 Ids Internet is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na ontvangst van beeldmateriaal, foto’s, werktekeningen, modellen, tekst en van zet-, druk- en andere proeven. Ids Internet zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 7: Betaling

7.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening op opschorting te kunnen beroepen.

7.2. Ids Internet is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, bij de aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te verlangen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals hosting, materiaal en proeven. Ids Internet is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij vooruitbetaling wordt geleverd.

7.3. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de als dan openstaande facturen. Ids Internet is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

7.4. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop vervallen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder inbegrepen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente met een minimum van 200 Euro.

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of het indienen van een verzoek krachtens de WSNP door de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

7.6. Wanneer betalingen worden nagelaten door de opdrachtgever, met een termijn van 60 dagen, zal de dienstverlening stoppen van Ids Internet. Ids Internet zal minimaal tweemaal de opdrachtgever in kennis stellen van de openstaande posten. Het stopzetten van de dienstverlening heeft ook betrekking op de onderhoudscontracten, online marketing abonnementen, hosting, support en aangeboden e-maildiensten. Daarnaast mag leverancier de website bij uitblijven van de betaling (tijdelijk) schorsen, totdat de betaling is voldaan.

7.7 Ids Internet behoudt zich het recht voor om eventueel de verhuistoken van een domeinnaam pas af te staan nadat alle financiële verplichtingen die verband houden met het domeinnaam door opdrachtgever zijn voldaan

Artikel 8: Levering en eigendomsvoorbehoud

8.1. Tenzij anders overeengekomen , geschiedt de aflevering ter plaatse waar Ids Internet zijn bedrijf uitoefent.

8.2. De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Ids Internet te leveren zaken of te verrichten diensten.
De opdrachtgever zal ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Ids Internet bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de te leveren zaken in ontvangst te nemen. Voorts zal opdrachtgever ook zonder daartoe in gebreke te zijn gesteld in verzuim zijn indien hij de diensten niet afneemt op de overeengekomen datum.

8.3. Iedere levering van zaken of het verrichten van diensten door Ids Internet aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de zakenrechtelijke eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

8.4. Indien transport van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het transport en bij het in- en uitladen. Onder transport wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

8.5. Ids Internet is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 9: Termijn van levering

9.1. Een door Ids Internet opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Ids Internet is, bij een schriftelijk overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

9.2. De binding van Ids Internet aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de opdrachtgever wijziging(en) in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in artikel 11 lid 1 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging(en) of het geringe oponthoud de leverancier in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.

9.3. De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Ids Internet gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Ids Internet mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Ids Internet, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in artikel 6 lid 2 en door inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 1 en 7 lid 2 van deze voorwaarden.

9.4. Bij niet-naleving door de opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde, is een overeengekomen (uiterste) termijn van levering niet meer bindend en is de opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier noodzakelijk is. Ids Internet is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Ids Internet de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Ids Internet niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax, email per computer en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 11 : Zet-, druk- en andere proeven

11.1. De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van de leverancier ontvangen zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Ids Internet terug te zenden.

11.2. Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Ids Internet de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.

11.3. Ids Internet is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedkeurde of gecorrigeerde proeven.

11.4. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 12: Rechten van industriële eigendom en auteursrechten

12.1. Op alle door de leverancier vervaardigde goederen, zoals ontwerptekeningen, prints, proefdrukken, werk- en detailtekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, films, geluidsbestanden, berust het industrieel eigendomsrecht dan wel het auteursrecht van Ids Internet, ook als één of meer van de hiervoor vermelde creaties als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur staan vermeld.

12.2. Ids Internet is niet gehouden de rechten als genoemd in lid 1 aan de opdrachtgever over te dragen.

12.3. Ids Internet is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde goederen voor de opdrachtgever te bewaren. Indien de leverancier en de opdrachtgever overeengekomen dat deze zaken door Ids Internet zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de leverancier instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

12.4. Opdrachtgever garandeert aan Ids Internet dat de opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyright houder voor opname van deze elementen in een opdracht.

12.5. Opdrachtgever vrijwaart Ids Internet tegen alle aanspraken van derde uit hoofde van inbreuk op rechten van industriële eigendom en auteursrechten ter zake de opdrachtgever aan leverancier aangeleverde items als hiervoor vermeld.

12.6. Opdrachtgever vrijwaart Ids Internet voor alle vorderingen van derden voor zover onverhoopt mocht blijken dat opdrachtgever hetgeen hij overeenkomstig lid 4 heeft gegarandeerd niet nakomt of dat opdrachtgever ten onrechte de hiervoor vermelde garantie heeft verstrekt.

Artikel 13: Eigendom opdrachtgever

13.1. Ids Internet zal door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met zorg van een goed bewaarder.

13.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

13.3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Ids Internet van kopij, een tekening, een print, een ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze duplicaten onder zich te houden voor het geval afgegeven zaken tijdens de bewaring door de leverancier worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de opdrachtgever Ids Internet op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.

13.4. De opdrachtgever verleent Ids Internet omgaand op verzoek van Ids Internet een pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Ids Internet door hem in de macht van Ids Internet worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan de Ids Internet verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 14: Overmacht

14.1. Tekortkomingen van Ids Internet in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.

14.2. Tekortkomingen van Ids Internet in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van virussen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen van vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroom, gas, of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als overmacht en zijn niet aan Ids Internet toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht op ontbinding van de overeenkomst of op schadevergoeding.

Artikel 15: Uitsluiting aansprakelijkheid

15.1. Behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Ids Internet, is Ids Internet nimmer aansprakelijk voor enige vorm van schade daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

15.2. Voorts geldt als aanvullende schade beperkende omstandigheid dat Ids Internet nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de waarde of het financieel belang van de overeenkomst en Ids Internet voorts nimmer gehouden is meer schade te vergoeden dan de schade die Ids Internet van haar leverancier vergoed krijgt.

15.3. Opdrachtgever vrijwaart Ids Internet voor alle aanspraken op schadevergoeding van derden die mochten ontstaan door schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door opdrachtgever aan Ids Internet geleverde producten en diensten.

15.4. Ids Internet is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde goederen of diensten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

15.5. Ids Internet is nimmer aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Daarnaast is Ids Internet nimmer aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van gegevens die worden opgeslagen.

15.6. Ondanks het feit dat Ids Internet de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hier onjuistheden in voorkomen. Ids Internet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen door contractspartijen of derden van gegevens verstrekt of doorgegeven door leverancier. Ids Internet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede als gevolg van technische storingen.

Artikel 16 Gegevensbescherming Gegevensverwerking AVG

Ids Internet zal bij of in verband met de uitvoering van haar dienstverlening persoonsgegevens verwerken ten behoeve van haar klanten. Op basis van privacywetgeving wordt de klant in deze hoedanigheid aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en Ids Internet als verwerker.

16.1 Ids Internet verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst. De verwerking van persoonsgegevens door Ids Internet gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en conform het verzoek tot dienstverlening van de klant

16..2 Ids Internet is gerechtigd om bij de verwerking van de persoonsgegevens subverwerkers in te schakelen, mits Ids Internet ervoor zorg draagt dat in te schakelen subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als die Ids Internet rusten. Ids Internet blijft in deze verhouding aanspreekpunt van de klant. Meer informatie over de op dit moment actieve subverwerkers is te vinden op de website van Ids Internet

16.3 Ids Internet zal persoonsgegevens alleen doorgeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar rusten en privacywetgeving. Indien de klant middels de diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie doorgeeft, vrijwaart de klant Ids Internet tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze persoonsgegevens worden doorgegeven in strijd met de bepalingen van de AVG.

16.4 Ids Internet treft passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard, omvang en context van de te beschermen persoonsgegevens.

16.5 Ids Internet zal onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een datalek, de klant hiervan op de hoogte stellen. De mededeling bevat een omschrijving van:

1 het datalek;
2 de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
3 wanneer het datalek heeft plaatsgevonden;
4 het aantal personen van wiens Persoonsgegevens mogelijk bij het datalek zijn betrokken;
5 het type Persoonsgegevens (o.a. NAW-gegevens, BSN-nummers, telefoonnummers, e-mailadressen,
toegangs- of identificatiegegevens, financiële gegevens);
6 de technische maatregelen die door Ids Internet zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en
toekomstige inbreuken te voorkomen. Ids Internet verstrekt op verzoek van klant nadere
informatie over het datalek, voor zover noodzakelijk voor klant om aan haar wettelijke
verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen te voldoen.

Klant is verplicht om Ids Internet actief bij te staan ingeval sprake is van een datalek en de daaruit volgende meldplicht voor Ids Internet aan de Autoriteit Persoonsgegevens o.g.v. de telecomwet.

16.5 In het geval van een verzoek om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Ids Internet hieraan medewerking door zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen tien werkdagen nadat klant Ids Internet daartoe verzoekt, alle informatie te verstrekken die klant nodig heeft om aan het verzoek te kunnen voldoen dan wel over te gaan tot het rectificeren, wissen of afschermen van de door klant aangegeven persoonsgegevens, voor zover klant geen zelfstandige toegang heeft tot deze gegevens vanuit de dienstverlening van Ids Internet.

16.6 Ids Internet verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Ids Internet garandeert dat al haar werknemers die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

16.7 De verplichtingen Ids Internet duren ook ná beëindiging van de overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Ids Internet nog toegang heeft tot persoonsgegevens. Bij beëindiging van de overeenkomst is klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens. Direct of uiterlijk na dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding zal Ids Internet de aan haar verstrekt persoonsgegevens vernietigen Ids Internet kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde persoonsgegevens sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover de klant de nakoming van haar verbintenissen te bewijzen.

17: Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 18: Auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom

18.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie, aanbiedingen, (website)ontwerpen, rapporten of anderszins, door Ids Internet ontwikkeld, opgesteld of ter beschikking gesteld aan wederpartij in het kader van haar dienstverlening, berusten uitsluitend bij Ids Internet of haar licentiegevers.

Artikel 19: Toepasselijk recht

19.1. De overeenkomst tussen Ids Internet en de opdrachtgever wordt met uitsluiting van het recht van andere staten, beheerst door het Nederlands recht.

19.2. Van geschillen tussen partijen is met uitsluiting van andere gerechten bevoegd kennis te nemen de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden, tenzij het geschil behoort tot de bevoegdheid van het kantongerecht. In dat laatste geval is de Kantonrechter bevoegd naar de competentieregels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.